مراحل اخذ مجوز برند


 • متقاضی از طریق پنل کاربر وارد سامانه شده و ثبت نام اولیه خود را تکمیل می نماید.
 • پس از تکمیل فرم تقاضا، درخواست متقاضی توسط موسسه بررسی می شود و درصورت پذیرش، به متقاضی ابلاغ می شود تا مدارک مورد نیاز را ارسال کند
 • مدارک ارسالی متقاضی، توسط موسسه بررسی می شود و درصورت مکفی بودن مدارک، با درخواست متقاضی موافقت می شود.
 • موسسه طبق درخواست متقاضی با او قرارداد می بندد.

 

 • درخصوص ارزیابی اولیه برنامه ریزی می شود و به متقاضی ابلاغ می گردد و همچنین درصورت شروع پایش های دوره ای، موسسه برنامه مربوطه را به متقاضی ابلاغ می کند.

 • ارزیابی توسط ارزیابان مشخص شده، انجام می شود.

 • یافته ها توسط ارزیابان تحلیل می شود و پس از تایید ارزیاب ارشد، گزارش اولیه به موسسه اعلام می شود.

 • گزارش اولیه توسط موسسه به متقاضی ابلاغ می شود.

 • گزارش اولیه توسط متقاضی بررسی می شود و درصورت عدم پذیرش نتایج، درخواست تجدید نظر می کند.

 • درخواست تجدید نظر توسط موسسه مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت لزوم در کمیته ی تصمیم گیری مطرح می شود.

 • نتایج درخواست تجدید نظر توسط موسسه به متقاضی ابلاغ می شود.

 •  گزارش نهایی توسط ارزیاب ارشد به موسسه ارائه می شود.

 •  درصورت تایید گزارش نهایی توسط موسسه ، به متقاضی ابلاغ می شود.

 •  تصمیم گیری توسط موسسه درخصوص اعطای مجوز استفاده از برند رضوی، تمدید ، افزایش یا کاهش دامنه، تعلیق و یا ابطال مجوز اتخاذ می گردد.

 •  تصمیم توسط موسسه به متقاضی ابلاغ گردیده و فرایند پایان می یابد.

 

وضعیت شرکت های متقاضی برند